Ihmiset

Suurin osa Aarrelabelin tuotteista valmistetaan omalla ompelimollamme Pohjois-Portugalissa sekä sen lähellä sijaitsevilla yhteistyökumppaneilla. Vuonna 2022 tehtaallamme työskenteli 69 eri tekstiilialan ammattilaista.

Minkälainen työaika tehtaallamme on?

Portugalissa on työaikalaki. Teollisuudessa työaika on 40 tuntia/viikko ja ylitöitä tehdään tarvittaessa 1 tunti/päivä. Laki sallii 2 tuntia/päivä ja ylitöistä maksetaan rahallinen ja lainmukainen palkka. Mahdollisista ylitöistä sovitaan yhdessä työntekijän kanssa ja tehdyistä ylitöistä maksetaan ylityökorvaus.

Minkälaisen korvauksen ompelijamme saa työstään?

Palkkataso tekstiili- ja vaatetusteollisuudessa on kansainvälisestikin mitattuna varsin matala. Moni merkki etsii mahdollisimman alhaista hintaa Aasiasta ja kiihtyvällä vauhdilla myös Afrikasta. Kaikki eivät voi siihen hintakilpailuun lähteä – etenkin, kun vaakakupissa painavat myös työntekijöiden ja ympäristön hyvinvointi.

Black Moda Portugal maksaa työntekijöilleen työehtosopimuksen mukaista palkkaa, joka on hieman suurempi, kuin Portugalissa elämiseen riittävä palkka. Peruspalkan lisäksi henkilöstölle kertyy ruokalisä, ylityökorvaukset, kesä- ja joululomarahat ja muut tuotantolisät. Ompelijoiden lisäksi tehtaamme työllistää tuotannonsuunnittelijoita, kaavoittajia ja mallimestaria, leikkaajia sekä varastohenkilökuntaa.

Vuonna 2019 ompelimomme työllisti 71 henkilöä. Kokonaisuutena Black Moda Portugal, Lda maksoi vuonna 2019 palkkoja yhteensä 659 894,86 €. Luvut sisältävät ylityökorvaukset, kesä- ja joululomarahat sekä muut rahalliset edut. Ilman edellä mainittuja lisiä vuoden 2019 palkat ovat olleet 519 835,87 €. Ylitöistä on maksettu korvauksia vuonna 2019 yhteensä 17 203,58 €.

Miten lomat ja vanhempainvapaat toteutuvat omassa tuotannossa?

Oma ompelimomme noudattaa Portugalin viranomaisten antamia velvoitteita koskien työaikalakeja, lomia ja äitiys- ja vanhempainvapaata. Lasta imettävä vanhempi voi tehdä lyhennettyä kuuden tunnin työpäivää maksimissaan kahden vuoden ajan. Palkka maksetaan täydeltä kahdeksalta tunnilta. Jos lasta ruokitaan äidinmaidonkorvikkeella, voi lyhennettyä työaikaa tehdä myös toinen vanhempi, mutta silloin hän siirtyy kahdeksan tunnin työaikaan lapsen täyttäessä vuoden. Myös vuotuiset korotukset lisätään palkkaan lakien ja asetusten mukaisesti.

Black Moda Portugalissa työtä tehdään 11 kuukautta. Kesäloma on yhden kuukauden, jolta maksetaan sekä palkka että lomaraha, joka vastaa yhden kuukauden palkkaa. Lisäksi työntekijöille maksetaan joulun ajalta lomaraha, joka vastaa yhden kuukauden palkkaa.

Miten huolehdimme työterveydestä ja työturvallisuudesta tehtaallamme?

Yksityinen työterveydenhuolto ja työturvallisuuspalvelut takaavat oman ompelimomme työntekijöille terveen ja turvallisen työympäristön. Työterveys- ja työturvallisuuspalvelut on ulkoistettu ja palvelusta on vastannut jo yli kymmenen vuoden ajan Segurihigiene / Viva Mais -yritys. Ompelimomme ja työterveyspalveluja tarjoavan yrityksen kanssa on yhteisvastuusopimus. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että jos viranomaisten tekemässä tarkistuksessa ilmenee vakavia puutteita, vastuussa on sekä Black Moda Portugal, Lda että Segurihigiene. Työterveyslääkäri sekä sairaanhoitaja käyvät kerran vuodessa tehtaalla ja kaikki työntekijät käyvät vuositarkistuksessa. Työntekijä ohjataan hoitoon, mikäli jotain hoitoa vaativaa tarkastuksissa ilmenee. Mikäli muutoin on tarvetta päästä lääkärille, oman ompelimomme henkilökunta voi hakeutua Segurihigienen vastaanotolle.

Esimies vastaa työturvallisuuden toteutumisesta ja työturvallisuusteknikko vierailee tehtaalla kerran vuodessa ja tarkistaa työolot. Vierailusta tehdään virallinen raportti, joka toimitetaan työsuojeluviranomaiselle. Mahdollisista epäkohdista mainitaan kirjallisesti ja epäkohdan korjaaminen varmistetaan uusintavierailulla. Portugalin valtio kerää työterveyshuoltoa ja -turvallisuutta koskevat tiedot kaikilta yrityksiltä kerran vuodessa. Tiedot kirjataan netissä olevalle viralliselle sivustolle ja näiden tietojen ilmoittaminen on määrätty laissa.

Oman ompelimon henkilöstövastaava huolehtii siitä, että jokaisella työntekijällä on ajankohtainen tieto työsuhdeasioista ja työsuojeluun liittyvistä asioista. Näistä on koottu pääkohdat ompelimon ilmoitustaululle ja taululla on linkkejä, joista henkilöstö saa halutessaan lisätietoa. Lisäksi kehityskeskustelu käydään työntekijän kanssa kaksi kertaa vuodessa.

Mistä neuloksemme tulevat ja miten valvomme neulostuotantoa?

Aarrelabelin trikootuotteiden neuloksien ja lankojen päätoimittaja on Armaco, Lda.

Varmistaaksemme, että yritysarvomme toteutuvat myös alihankintaketjussamme, Armacolla ja Black Moda Portugalilla on yhteinen vastuullisuuteen perehtynyt henkilöstön jäsen.

Näin kehitämme vastuullisuutta neulostuotannossa, mm. edistämällä ekologisempien materiaalien valintoja ja kehitystä ja varmistamme, että toimittajasopimusta ja arvojamme toteutetaan neulostuotannossamme.

Aarrelabelin omistajaosakas – Riikka Oliveira – myös vierailee useamman kerran vuodessa Armacon toimitiloissa.

Tämän lisäksi toteutamme vuosittain vastuullisuuskyselyn Armaco, Lda:lle, jolla pyrtiään seuraamaan kehitystä. Vastuullisuuskyselyssä tiedustelemme mm. palkkakulut työtehtävittäin, työtapaturmat ja sairaspoissaolot. Vastuullisuuskyselymme on jaettu kolmeen osaan: talous, ihmiset ja ympäristö.